C1   12,80€
CHIRASHI SAUMON
C2   15,80€
CHIRASHI THON
C2B   15,50€
CHIRASHI SAUMON ET THON
C1A   14,90€
CHIRASHI SAUMON AVOCAT
C2A   17,50€
CHIRASHI THON AVOCAT
C3   14,80€
CHIRASHI ASSORTIMENT
C4   17,80€
CHIRASHI ANGUILLE
C5   15,80€
CHIRASHI THON CUIT AVOCAT