MRS   47,00€
MENU ROYAL SUSHI SASHIMI
MR   42,00€
MENU ROYAL
GF1   65,90€
MENU FAMILIAL
GF2   79,90€
MENU FAMILIAL BROCHETTES