MRS   48,00€
MENU ROYAL SUSHI SASHIMI
MR   43,50€
MENU ROYAL
GF1   66,90€
MENU FAMILIAL
GF2   80,90€
MENU FAMILIAL BROCHETTES